..


MRAVINSKY
INTERNATIONAL COMPETITION
FOR YOUTH
THE COMPETITION SCEDULE. 1 round. Nomination ''Cello''. Category B

 

12.00-13.00

 

     1 

Zoya Guseva

 

 

     2


Ilya  Mikhaylov 

 

      

     3


Serafim Volkov

 

 

 

      4


Christina   Kazankina

 

13.00 -14.00

 

      5

 
Aybolat  Abdubakas                      

 

 

      6


Ekatherina   Bazaleva                    

 

 

       7


Yul Ji  Bok                                    

 

   

       8


Alexander   Serdyukov                  

 

14.00 - 16. 00

     

 

 

16.00 -  17.00

   

      9


Evgeny  Nikolskiy 

 

  

     10


Yulia  Shumikhina 

 

 

     11


Anna  Chesnih  

 

 

     12


Lyudmila  Funtikova                     

 

17.00 -  18.15

   

      13


Dmitry Volodin                     

 

  

     14


Leonardo Chiodo                            

 

 

    15


Gleb Sidoruk

 

 

     16


Ilya  Izmailov

 

  

     17


Anna  Lucia Kostiuk

Feedback >>