..


MRAVINSKY
INTERNATIONAL COMPETITION
FOR YOUTH
THE COMPETITION SCEDULE. Nomination ''Cello''. 2 round. Category A. Category B

November 11, Concert Hall

 

  Category A

 

 

10.00-11.15

 

   2

 
Alice Nurtdinova
                     

 

 

       4

Bogdan  Efremov                          

 

      

       6

 

Shengyu Meng

 

 

 

       8


Seit  Zhanybekov

 

   

       9

Maxim  Akchurin

 

11.15 -11.20

 

 

 

Category B

 

 

11.20-12.20

 

        4


Christina   Kazankina

 

 

 

        5

 
Aybolat  Abdubakas                      

 

 

 

      7


Yul Ji  Bok                                    

 

12.20- 12.40

    

 

 

 

 

12.40- 13.40

 

       11


Anna  Chesnih  

 

  

     12


Lyudmila  Funtikova                     

 

 

     14


Leonardo Chiodo                            

 

13.40 -  14.20

   

      15


Gleb Sidoruk

 

  

      16


Ilya  Izmailov

 

 

Feedback >>